NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

EVVO – škola hrou …?!

EVVO – škola hrou …?!

Mgr. Kamil Navrátil, předseda a statutární zástupce ZO 60/03 Planorbis ČSOP

Podrobný popis projektu1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění

Hlavním cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí, vedoucích ke zvyšování vzdělanosti a flexibility pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení Zlínského kraje v oblasti environmentální výchovy (EVVO).Dílčími cíly jsou pak konkrétní výstupy projektu (viz dále):

a) semináře a exkurze, b) tištěné materiály, c)putovní výstavy, d)programy pro žáky a studenty2. Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností nestátní neziskové organizace

Předkládaný projekt „EVVO – škola hrou …?!“ zaplňuje citelnou mezeru v oblasti environmentálního vzdělávání (především) na středních školách v regionu Zlínského kraje (ale pochopitelně i v krajích jiných) a snaží se řešit danou situaci vytvořením podkladových výukových materiálů, které budou reflektovat současné poznatky v dané oblasti a převádět je pomocí počítačových prezentací do srozumitelného jazyka odpovídajícího věku a vzdělanostní úrovni konečných příjemců.Projekt „EVVO – škola hrou …?!“ je potřebný zejména z hlediska kvality poznatků z oblasti trvale udržitelného rozvoje společnosti a jejich přenosu na cílové skupiny.. Nutnost řady ekonomických změn ve společnosti musí být podpořena teoretickou základnou, která umožní lepší pochopení principů ochrany přírody a zdrojů surovin. Pro její motivační zakotvení a personifikaci u příjemce je velmi výhodné využít emotivně silných vazeb vznikajících při herních aktivitách. Tato oblast není zatím dostatečně pedagogy využívána pro její údajně spornou vzdělávací hodnotu – ale podle našeho soudu se jedná spíše o obavu z nových metod práce a strach z vlastního selhání při její realizaci v hodinách. Proto je naší snahou podpořit tyto aktivity a dodat učitelům dostatečné teoretické, metodologické i praktické zkušenosti.ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž realizuje řadu projektů zabývajících se environmentální výchovou (již od roku 1996), v nedávné době jsme uzavřeli dva projekty pro KÚ Zlín ve školním roce 2006/07 – Inspiromat (textové podklady pro výuku na středních školách) a Ekocentrum Planorbis (osvětové aktivity, putovní výstavy s EVVO tématikou – Naděje pro budoucnost) a v současnosti pracujeme na třech dalších pro rok 2007/08 s obdobným zaměřením – opět Inspiromat a Ekocentrum, navíc pak koncept putovní výstavy Krajiny a přírodní památky Hané a Valašska pro školy a školská zařízení. O naší činnosti více v přiložených materiálech. Pro MŽP ČR jsme realizovali v roce 2007 projekt www.naucnastezka.cz a MŠMT EVVO ve školní praxi. Environmentální výchova je již dlouhou dobu v centru naší pozornosti, souvislost a návaznost předkládaného projektu je tedy zřejmá.3.Vymezení modulů, které bude projekt realizovat

Modul A1: Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky EVVO

V rámci tohoto modulu se zaměříme (1) na prezentaci nového celoročního projektu pro žáky 3. – 6. tříd ZŠ – Vymýšlíme příběhy – a tvoříme z nich poučení …(vypracujeme společný projektový rámec pro realizaci na více školách) - a (2) formou ukázek a seminářů podpoříme využití terénních programů a exkurzí realizovaných v prostoru naučných stezek obecně ve Zlínském kraji (s konkrétními ukázkami na NS Biocentrum Hráza, NS Zámeček – lužním lesem a NS Chropyňský rybník v bezprostřední blízkosti Kroměříže). Inovativnost a efektivnost výuky je dána zpracováním podkladových materiálů využitelných školami zapojenými do spolupráce na projektu .

Modul A2: Implementace průřezového tématu Environmentální výchova v rámcových vzdělávacích programech do školních vzdělávacích programů

Součástí seminářů pořádaných pro koordinátory EVVO bude (1) základní informace k začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP se zaměřením na odbornou pomoc při konkretizaci jednotlivých aktivit a jejich propojení uvnitř struktury ŠVP – se zaměřením na střední školy, které své školní plány vytvářejí a (2) popisem a rozklíčením základních standardů pro činnost školního koordinátora EVVO.

Modul A3: Vzdělávací a informační aktivity v EVVO

Výstupem bude realizace čtyř seminářů (viz . popis níže) – a to především pro koordinátory EVVO a pedagogy škol a školských zařízení ve Zlínském kraji, čtyři sborníky textů pro semináře, ukázkové formy programů, spolupráce na aktivitách pro školy s Knihovnou Kroměřížska ( Plastoviny pro MŠ a ZŠ, výtvarná soutěž Děti pro Zemi), program pro střední školy Co ti říká pojem globální (eko)problém.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net