NAUČNÉ STEZKY
ODBORNÉ ČLÁNKY
INSPIROMAT EVVO
PROGRAMY
Významné dny
INFOCENTRUM

Škola pro život

Škola pro život

Hlavním cílem projektu je rozvíjení klíčových kompetencí a zavedení inovativních a integrujících metod výuky do ŠVP spolupracujících škol a jejich prezentace před odbornou veřejností. Výsledným efektem projektu jsou aktivity vedoucí ke zvyšování vzdělanosti a flexibility pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení Zlínského kraje v oblasti environmentální výchovy (EVVO), kteří budou osloveni přímo formou nabídky seminářů a dalších výstupů projektu. Nepřímo pak budou osloveni všichni zájemci z České republiky – a to pomocí informační sítě Pavučiny (cca 40 středisek ekologické výchovy v ČR) a pomocí internetových výstupů projektu na stránkách www.planorbis.cz a www.naucnastezka.cz. Dílčími cíly jsou pak konkrétní výstupy projektu.Cílová skupina (skupiny) pro které je projekt určen

První a hlavní cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol (Modul 1, 2, 3). Vyškolení pracovníci získají odborné znalosti o projektové výuce (komponovaným a komplexním projektům, projektovým exkurzím) a získají podkladové materiály pro začlenění metodiky projektu „EVVO – škola pro život 2009“ do svých škol. Zároveň budou mít také aktivní přístup k internetové verzi programu na stránkách www.naucnastezka.cz, kde bude také zřízeno komunikační fórum.Druhou cílovou skupinou jsou pak žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol – v projektu jsou nazývání koneční příjemci (Modul 1.)Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost projektu s ostatní činností nestátní neziskové organizace

Předkládaný projekt „EVVO – škola pro život 2009“ zaplňuje mezeru v oblasti environmentálního vzdělávání (především) na středních školách v regionu Zlínského kraje (ale pochopitelně i v krajích jiných) a snaží se řešit danou situaci postupným zvyšováním znalostí a dovedností v oblasti EVVO a jejich aplikaci na konečné příjemce (tj. žáky a studenty) a vytvořením podkladových výukových materiálů vedoucích k výše uvedenému efektu, které budou reflektovat současné poznatky v dané oblasti do srozumitelného jazyka odpovídajícího věku a vzdělanostní úrovni konečných příjemců.Projekt „EVVO – škola pro život 2009“ je potřebný zejména z hlediska kvality poznatků z oblasti trvale udržitelného rozvoje společnosti, jejich přenosu na cílové skupiny a zejména v současné době jejich aktuální začlenění do ŠVP konkrétních škol. Nutnost řady ekonomických změn ve společnosti musí být podpořena teoretickou základnou, která umožní lepší pochopení principů ochrany přírody a zdrojů surovin. Pro její motivační zakotvení a personifikaci u příjemce je velmi výhodné využít emotivně silných vazeb vznikajících při projektových a herních aktivitách. Tato oblast není zatím dostatečně pedagogy využívána pro její komplikovanost a neznalost pedagogů – ale podle našeho soudu se jedná spíše o obavu z nových metod práce a strach z vlastního selhání při její realizaci v hodinách. Proto je naší snahou podpořit tyto aktivity a dodat učitelům dostatečné teoretické, metodologické i praktické zkušenosti.V rámci projektu provedeme: a) důkladnou teoretickou přípravu, z níž vyplynou b) individuální projekty jednotlivých účastníků a spolupracovníků projektu. Projekt také zavádí nové pojmy c) projektové exkurze, komponované projekty a komplexní projekty.

Zpt
PROJEKT "PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC" - vstoupit

Projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
http://www.ochranci.cz
Ochránci.cz
ČSOP Valašské Meziříčí
http://www.ochranci.cz
Přejdi na stránky ... http://www.ochranci.cz
http://www.eko4listek.cz
Eko4listek.cz
Ekocentrum Čtyřlístek
http://www.eko4listek.cz
Přejdi na stránky ... http://www.eko4listek.cz
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - AKCE
PROJEKT PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC - OSTATNÍ IC
PROJEKTY 2014
PROJEKTY 2012/2013
CITÁT DNE
ODKAZY
PROJEKTY 2011/2012
PROJEKTY 2010
PROJEKTY 2009
PROJEKTY 2008
PROJEKTY 2007
Copyright © Planorbis, 2007 - 2008. all rights reserved | naucnastezka.cz | Aplikace zarsky.net